Seguiment de la salut i cures d’infermeria

Fem una valoració individualitzada de l’estat biopsicosocial de cada persona i oferim, quan és necessària, l’atenció d’infermeria i les cures corresponents.

Això ho fem en coordinació amb els serveis públics adients.