Règim fiscal de les donacions realitzades a favor de la FCP

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les donacions i aportacions realitzades a favor de la Universitat Pompeu Fabra, donen dret a una deducció en la Declaració de la Renda i/o  l’Impost de Societats.

A partir de la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, s’han introduït (amb efectes de l’1 de gener de 2015) algunes modificacions en els percentatges de deducció sobre les quantitats donades que, a partir d’aquest moment, seran els següents:

 

1. Persones físiques

  • Podran deduir de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques el 75% dels primers 150€ que siguin objecte de la donació (transitòriament el 50% en 2015).

  • El 30% per la resta, a partir de 150€ (transitòriament el 27,5% en 2015).

A major fidelitat, més benefici fiscal
Les persones físiques que hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els 2 últims períodes impositius per import igual o superior en cadascun d’ells respecte a l’exercici anterior, podran aplicar una deducció del 35% per l’excés sobre els 150 euros de base de deducció , en lloc del 30% aplicable amb caràcter general.
Per al seu càlcul, cal tenir en compte que la base de la deducció, és a dir, la quantitat a la qual s’aplica el percentatge, no podrà excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.

 Exemple. Deduccions a l’IRPF per a una donació de 1.000€ durant 3 anys:

 

2. Persones jurídiques

  • Tindran dret a deduir de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats el 35% del valor de la donació lliurada.

A major fidelitat, més benefici fiscal
En el cas de les donacions realitzades per persones jurídiques, el percentatge de deducció del 35% de la quantitat donada passarà a ser del
40% quan s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els dos últims períodes impositius per import igual o superior en cadascun d’ells respecte a l’exercici anterior.