Transparència

Informació Institucional i organitzativa

a. Patronat
b. Estatuts (dins de l’escriptura: Transformació de l’Associació Acció Hospitalitària en la Fundació Canpedró)
c. Acta de constitució Fundació Canpedró
d. Organigrama
e. Memòria d’activitats de la Fundació Canpedró – 2018201920202021

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

a. Pressupost de l’exercici 2020
b. Comptes anuals i informe d’auditoria – 2018201920202021

Gestió administrativa

a. Convenis

i. Institut municipal de serveis socials: Àpats en companyia 2019
ii. Ajuntament de Barcelona: Vulnerables en famílies: 2019

b. Ajuts i subvencions

Relació de les subvencions concedides anuals